TRA CỨU

KẾT QUẢ DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2024



Mã HS Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Số báo danh Chuyên ngành Điểm hồ sơ Điểm năng lực Tổng điểm Ghi chú